Programy realizowane w 2024 roku

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje że w 2024 roku realizuje następujące programy:

Dobra relacja

Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zgodnie z umową nr.94/KD/B/DPIEP/2024

Program „Dobra relacja” kierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem sub-stancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej; dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym; dzieci i młodzieży pijącej alkohol, eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie; rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych.

Celem głównym programu jest:

 1. pozyskanie umiejętności interspołecznych i intrapsychicznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu oraz wycofanie się z używa-nia środków psychoaktywnych poprzez:
 2. zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 3. kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 4. skuteczne porozumiewanie się i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 5. kształtowanie i rozwój umiejętności życiowych,
 6. rozwój psychiczny i emocjonalny,
 7. modelowanie nowych zachowań i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:

 1. grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 2. grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 4. warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
 5. poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu
 6. interwencje kryzysowe
Harmonogram:

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży pijących alkohol, eksperymentujących ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; odbywać się będzie w czwartek -2x w mc. od stycznia do grudnia 2024, godz. 17.00 – 20.00 Celem grupy jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych poprzez korygowanie błędnych przekonań, wzmacnia-nie pozytywnych zachowań poprzez pozyskaną wiedzę, organizację czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, trening umiejętności odmawiania oraz rozpoznawania i radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi w tym z presją rówieśniczą co wpłynie na rozwijanie umiejętności życiowych i komunikacyjnych.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych odbywa się w 2 x w mc. w czwartek i piątek od 16:00 – 19:00
Zasadniczym celem grupy wsparcia jest możliwość wyrażania skrywanych emocji związanych z problemem wychowawczym, nauka poprawnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami borykającymi się z podobnym problemem oraz nauka organizacji czasu wolnego co wpłynie na zmianę zachowania dzieci i młodzieży. Zajęcia będą miały charakter aktywizujący i interaktywny.

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu wzmacnianie więzi dziecko- rodzic po-przez dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania psychospołecznego dziecka, także w okresie dojrzewania i umożliwią podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w budowaniu prawidłowych relacji, stawianie dziecku granic, zdrową kontrolę, wzmacnianie prawidłowych zachowań i wygaszanie nieprawidłowych

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w programie odbywać się będą 1 x w kwartale, w poniedziałki (26.02.2023, 20.05.2023, 09.09.2023, 18.11.2023).

Warsztaty umiejętności psychospołecznych mają na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi

Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem substancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej odbywać się będą w piątek w 2 x w mc od 16:00 – 19:00

Poradnictwo rodzinne od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to też w soboty od 09:00 do 12:00

Interwencje kryzysowe od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to też w soboty od 09:00 do 12:00

Realizatorzy w/w programów:

 1. psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Karolina Szczer-bińska
 2. pielęgniarka – certyfikowany instruktor terapii uzależnień, interwent – Genowefa Worek
 3. pedagog w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie – Kamila Ferdyn
 4. pedagog-certyfikowany specjalista terapii uzależnień – Paulina Kube
 5. psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień – Marek Łabudziński
 6. psycholog – Podborąńczyńska Marlena

Program realizowany jest pod adresem:
48-300 Nysa ul. Czarnieckiego 4a
TELEFON KONTAKTOWY-607-037-103 czynny od 08:00 – 20:00

Inna perspektywa

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich ”INNA PERSPEKTYWA” nr umowy 138/Eko/HB/2024

„Zadanie dofinansowywane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

Program „Inna Perspektywa” kierowana test do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da możliwość pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie z nawrotem poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów. Osób z rodzin, w których występuje problem z zakresu uzależnień behawioralnych, a także wiążących się z tym indywidualnych lub rodzinnych kryzysów i dysfunkcji, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Jak tez dla osób uzależnionych motywowanie i wzmacnianie decyzji o leczeniu oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań poprzez udział w proponowanych zajęciach grupowych.

Prowadzone w ramach programu działania to:

 • indywidualne rozmowy motywacyjne
 • interwencje kryzysowe
 • poradnictwo rodzinne
 • grupy wsparcia dla rodzin i bliskich
 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
 • grupa zapobiegania nawrotom

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych przed rozpoczętym procesem terapii. Grupa odbywa się 3 razy w mc. w piątek godz. 16.00-19.00. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat możliwości leczenia i pomocy w zrozumieniu rozwoju i utrzymywaniu się problemów z hazardem, jak też nabiorą umiejętności samozarządzania i ustabilizowania zachowań i popędów spowodowanych uprawianiem hazardu przy zastosowaniu technik poznawczych i behawioralnych.

Grupa Nawrotów odbywa się 3 razy w mc. w piątki godz. 16.00-19.00

Grupa nawrotów kierowana jest do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da możliwość pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie z nawrotem poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów.

Głównym celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym od hazardu, aby nie dopuścić do powrotu do grania poprzez zdobycie wiedzy „jak radzić sobie w sytuacjach ryzyka” jak również wprowadzaniem nowych zachowań, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie, akceptacji i oswajania emocji i monitorowanie tego procesu.

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych -odbywa się 3 razy w mc. w poniedziałek godz. 16.00-19.00

Udział w grupie wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych umożliwi pozyskanie wiedzy nt. problemów wynikających z hazardu, zwiększenie samoświadomości, w ramach której poznają własne emocje, przełamują izolację, budują sieć wsparcia oraz przepracują własne szkodliwe przekonania. Wszystko to umożliwi postawienie granic w relacji z uzależnionym i zbudowanie jej odnowa, na nowych, solidnych fundamentach. Udział w grupy wpłynie na zmianę stereotypów myślenia o hazardziście, uwolnienie siebie od odpowiedzialności za jego granie, rezygnacji z zachowań zależnych.

Sesje indywidualne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 oraz 9.00-12.00, w soboty po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

Interwencje kryzysowe od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 oraz 9.00- 12.00, w soboty po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

Poradnictwo rodzinne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00

Tel do kontaktu – 607-037-103
Miejsce realizacji CPZ „DORMED” ul. Czarnieckiego 4a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *