Programy realizowane w 2020 roku

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje ,że od 02.01.2020 do grudnia 2020 realizuje zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

„NIE PĘKJ”

Zadanie 2.3.3 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Zadanie nr 8. Zadania profilaktyki wskazującej.
Program Nie pękaj! Realizowane od 02-01-2020 kierowany jest do osób używających narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy. Realizacja programu odbywa się w formie warsztatów umiejętności psychospołecznych, oraz poradnictwo rodzinne.
Spotkania warsztatów umiejętności psychospołecznych odbywają się w poniedziałki 3 x w mc .od godz 16.00-19.00
Poradnictwo rodzinne – poniedziałek ,wtorek,środa, czwartek,piątek

„DOBRA RELACJA”

Zadanie 2.3.2 pkt. 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej  interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających  środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.
Program wsparcia „Dobra relacja” Zadanie nr 7. Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.
Program Realizowana od dn.02-01-2020 kierowany jest dla rodzin, w których występuje problem narkotykowy u dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 13 do 21 r.ż. Dotyczy rodziców i innych bliskich osób zagrożonych narkomanią, używających środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych. Program ma na celu zwiększenie wiedzy ,kompetencji i umiejętności członków rodzin w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z problemem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w rodzinie.

Spotkania odbywać się będą następującego programu:
Zajęcia edukacyjno-informcyjne w mc. styczen ,luty 2020- 1x w tygodniu tj: Czwartek godz 16.00-19.00
Grupa wsparcia w mc .od marca do grudnia 2020 -1x w tygodniu tj: poniedziałek godz 16.00-19.00 Interwencje kryzysowe -poniedziałki ,środa,czwartek,piątek godz.16.00-20.00
Poradnictwo rodzinne- poniedziałek,wtorek,środy,czwartek,piątek godz 16.00-20.00
Warsztaty umiejętności wychowawczych w miesiącach: merzec 2020,czerwiec 2020,listopad 2020

FreD goes net

Zadanie 2.3.2pkt 2 wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych ,będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii
Założenia programu – FreD to wczesna interwencja – celem wczesnej interwencji jest powstrzymanie problemowego używania narkotyków.
Program FreD goes net – jest programem wczesnej interwencji wobec młodych osób używających narkotyków.
Realizacja progamu od 01-02-2020 do 31-12-2020

Program „Inna perspektywa -realizowana od 01-07-2019

Zadanie nr 16. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich. Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych ,będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii.

Program „Inna Perspektywa” jest kierowany do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii, patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii oraz dla rodzin i bliskich osób uzależnionych. Głównym celem programu jest dostarczenie wiedzy nt. hazardu, motywowanie i wzmacnianie decyzji o leczeniu oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań poprzez udział w proponowanych zajęciach grupowych. Realizacja programu odbywać się bęiedzie poprzez terapie grupowa:

 1. Grupa wsparcia dla patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii.
  Grupa odbywa się 2 razy w mc. w czwartki godz 16-19
  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat możliwości leczenia i pomocy w zrozumieniu rozwoju i utrzymywaniu się problemów z hazardem, jak też nabiorą umiejętności samo zarządzania i ustabilizowania zachowań i popędów spowodowanych uprawianiem hazardu przy zastosowaniu technik poznawczych i behawioralnych.
 2. Grupa Nawrotów odbywa się 2 razy w mc.w piątki godz 17-20
  Grupa nawrotów kierowana jest do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da możliwość pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie z nawrotem poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów.
  Głównym celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym od hazardu aby nie dopuścić do powrotu do grania poprzez zdobycie wiedzy „jak radzić sobie w sytuacjach ryzyka” jak również wprowadzaniem nowych zachowań, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie, akceptacji i oswajania emocji i monitorowanie tego procesu.
 3. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych – odbywa się 2 razy w mc .w piątki godz 17-20
  Udział w grupie wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych umożliwi pozyskanie wiedzy nt. problemów wynikających z hazardu, zwiększenie samoświadomości, w ramach której poznają własne emocje, przełamują izolację, budują sieć wsparcia oraz przepracują własne szkodliwe przekonania. Wszystko to umożliwi postawienie granic w relacji z uzależnionym i zbudowanie jej od nowa, na nowych, solidnych fundamentach. Udział w grupy wpłynie na zmianę stereotypów myślenia o hazardziście, uwolnienie siebie od odpowiedzialności za jego granie, rezygnacji z zachowań zależnych.

Interwencje kryzysowe oraz poradnictwo rodzinne udzielane przez cały tydzień w godz15.00-20.00

Miejsce realizacji CPZ „DORMED” ul. Czarnieckiego 4a