Programy realizowane w 2019 roku

Informacja o programach realizowanych przez Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w 2019 roku

1. Nie pękaj
2. Dobra relacja
3. FreD goes net
4. Inna perspektywa

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje, że

od dn. 02.01.2019 realizuje zadanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach celu operacyjnego nr 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492):

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Zadanie 2.3.3 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
ZAD.7 REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYKI WSKAZUJĄCEJ

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

PROGRAM REALIZOWANY JEST POD NAZWĄ „NIE PĘKAJ”

Program Nie pękaj! kierowany jest do osób używających narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy. Realizacja programu odbywa się w formie warsztatów umiejętności psychospołecznych, grupę wsparcia oraz interwencje kryzysowe.

Spotkania warsztatów umiejętności psychospołecznych odbywają się w poniedziałki 3 razy w miesiącu od godz. 16.00
Gr. wsparcia odbywa się raz w miesiącu, w poniedziałki od godz. 16.00
Interwencje kryzysowe trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek

Od dn. 1-06-2019r Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje zadania:
 1. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

  Zadanie nr. 5 Realizacja programów wsparcia dla rodzin.

  Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

  PROGRAM REALIZOWANY JEST POD NAZWĄ „Dobra relacja”

  Program wsparcia „Dobra relacja” kierowany jest dla rodzin, w których występuje problem narkotykowy u dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 13 do 21 r.ż. Dotyczy rodziców i innych bliskich osób zagrożonych narkomanią, używających środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych. Program ma na celu zwiększenie wiedzy ,kompetencji i umiejętności członków rodzin w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z problemem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w rodzinie.

  Spotkania w ramach programu odbywać się będą:
  Zajęcia edukacyjno-informacyjne w miesiącach: czerwiec, lipiec 2019 – 1x w tygodniu tj: Czwartek godz. 17.00-20.00
  Grupa wsparcia w miesiącach: od sierpnia do grudnia 2019 -1x w tygodniu tj.: Czwartek godz. 17.00-20.00
  Interwencje kryzysowe – poniedziałki godz.18.00-20.00
  Poradnictwo rodzinne – środy godz. 15.00-17.00
  Warsztaty umiejętności wychowawczych w miesiącach:
  lipiec 2019
  wrzesień 2019
  listopad 2019

 2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach celu operacyjnego nr 2: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi w dziale VI pkt 2: Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

  Zadanie nr 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny

  Zad. Nr 7 Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net

  Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  PROGRAM REALIZOWANY JEST POD NAZWĄ „FreD goes net”

  Program FreD goes net – jest programem wczesnej interwencji wobec młodych osób używających narkotyków. Głównym celem programu jest najwcześniejsze dotarcie z wczesną interwencją do adolescentów i młodych dorosłych używających narkotyków w ryzykowny sposób, w celu uchronienia ich przed uzależnieniem.

Od dn. 1-07-2019r Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje zadane:

Zadanie nr 16. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich, odpowiadające zadaniu nr 5.4 Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna – rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

PROGRAM REALIZOWANY JEST POD NAZWĄ „Inna perspektywa”

Program „Inna Perspektywa” jest kierowany do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawio- ralnymi przed rozpoczętym procesem terapii, patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioral- nymi po ukończonym programie terapii oraz dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

Spotkania w ramach programu odbywać się będą:
Gr. Wsparcia odbywać się będzie 2x w miesiącu w czwartek godz. 16-19
Gr. Zapobiegania nawrotom odbywać się będzie 2x w miesiącu w piątek godz. 16-19
Gr. Wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych odbywać się będzie 2x w miesiącu w piątek godz. 16-19
Interwencje kryzysowe poniedziałek, środa, czwartek, piątek
Poradnictwo rodzinne poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Miejscem realizacji programów jest CPZ „DORMED” ul. Czarnieckiego 4a, Nysa