NCPZ

Cele i sposoby ich realizacji

 1. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób: bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym
 2. Podejmowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, kryzysów, konfliktów
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 4. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS
 5. Wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień
 6. Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 7. Podejmowanie dziełań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. Edykacja pracowników organów porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz innych grup zawodowych

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach
 2. Organizację spotkań edykacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów
 3. Organizację i prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i eksperymentujących (również młodzieży i dzieci)
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie ochrony zdrowia
 5. Współpracę z administracją publiczną

Zespół realizujący cele Stowarzyszenia

 • Psychoterapeuta
 • Psycholog
 • Socjolog
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Terapeuta środowiskowy
 • Pracownik socjalny
 • Pielęgniarka
 • Spejaliści i instruktorzy psychoterapii uzależnień i współuzależnienia