Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia
Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia
Os. Podzamcze B 6/3
48-300 Nysa
telefon: 607 037 103
E-mail: kontakt@ncpz.pl

Cele i sposoby ich realizacji

 1. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób: bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym
 2. Podejmowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, kryzysów, konfliktów
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 4. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS
 5. Wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień
 6. Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 7. Podejmowanie dziełań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. Edykacja pracowników organów porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz innych grup zawodowych

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach
 2. Organizację spotkań edykacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów
 3. Organizację i prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i eksperymentujących (również młodzieży i dzieci)
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie ochrony zdrowia
 5. Współpracę z administracją publiczną

Zespół realizujący cele Stowarzyszenia


Stowarzyszenie NCPZ informuje, że od stycznia 2018 r. będzie realizować następujące programy:

 1. Program wczesnej iterwencji FreD

  Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla uzależnionych od narkotyków. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

 2. Program "Inna perspektywa"

  Program ten jest przeznaczony dla osób które ukończyły terapię uzależnienia od hazardu oraz ich bliskich i członków rodzin (partnerów, dzieci, rodziców, kolegów z pracy, przyjaciół, rodzeństwa, pozostałych osób bliskich) problemowych hazardzistów.

 3. Program "Nie pękaj"

  Program "Nie pękaj" kierowany jest do osób używających narkotyków i dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy.

 4. Program "Dobra relacja"

  Program wsparcia „Dobra relacja” kierowany jest dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków i ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności członków rodzin w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z problemem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w rodzinie.

 5. Konferencja pt. "Uzależnienia behavioralne jako wyzwanie XXI wieku"

  Celem projektu jest przygotowanie i realizacja jednodniowej konferencji lokalnej pt.” Uzależnienia behawioralne jako wyzwanie XXI wieku” na temat zagrożeń związanych z cyberuzależnieniem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniając metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. Konferencja odbędzie się 22 września 2018r. w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 w sali konferencyjnej PWSZ.

  Konferencja skierowana jest do: