Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia
Os. Podzamcze C 36/11
48-300 Nysa
telefon: 730 748 478
E-mail: kontakt@ncpz.pl

Cele i sposoby ich realizacji

 1. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób: bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym
 2. Podejmowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, kryzysów, konfliktów
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 4. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS
 5. Wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień
 6. Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 7. Podejmowanie dziełań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. Edykacja pracowników organów porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz innych grup zawodowych

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach
 2. Organizację spotkań edykacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów
 3. Organizację i prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i eksperymentujących (również młodzieży i dzieci)
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie ochrony zdrowia
 5. Współpracę z administracją publiczną

Zespół realizujący cele Stowarzyszenia


Stowarzyszenie NCPZ informuje, że od lutego 2016 r. rozpoczyna się realizacja programów finansowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwo Zdrowia.

Program "Nie pękaj" kierowany jest do osób używających narkotyków i dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy.

Program "Jestem mamą" kierowany jest do kobiet ciężarnych lub będących już matkami i uzależnionych od środków psychoaktywnych lub biorących szkodliwie.

Programy "Nie pękaj" oraz "Jestem mamą" realizowane będą w sali OPS w Nysie przy ul. K.E.N.


Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia realizuje program:

Możesz inaczej - masz wybór, masz wpływ!

Program jest współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

W/w cel ma być realizowany poprzez dostarczenie podstawowych umiejętności psychospołecznych w toku cyklu zajęć warsztatowych w jednostkach OSP województwa opolskiego w roku 2016.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
styczeń 2016 – grudzień 2016r.

ODBIORCY:
Zadanie kierowane jest do grup młodzieży, która jest zrzeszona w Ochotniczych Strażach Pożarnych w województwie opolskim. Odbiorcami będzie młodzież od 16-24 roku życia, która bierze udział w akcjach ratowniczych, ochronie przeciwpożarowej i ochronie ludności, w zawiązku z czym narażeni są na wszelkiego rodzaju zdarzenia traumatyczne (wypadki drogowe, kontakt ze śmiercią).